Birimler ve Görevleri

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

              Başkanlığa gelen ve giden yazışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, personelin maaş, özlük işlemlerini yapmak, Üniversitemize ait lojman tahsis işlemleri ile ilgili sekretarya işlemlerini yürütmek, taşınır kayıt işlemlerini yapmak, Başkanlık arşivlerinin oluşturulmasını ve düzenini sağlamakla görevli ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanına karşı sorumludur.

      İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü aşağıdaki şeflikten oluşur:

  1. Yazı İşleri Şefliği


Satınalma Şube Müdürlüğü

Üniversitemizin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet ihtiyaçlarını ihale, Devlet Malzeme Ofisi ve doğrudan temin usulü ile yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yapmak, Elektrik, Su, Doğalgaz Abonelik ve ödemelerinin yapılmasını sağlamakla görevli olup İdari ve Mali İşler Daire Başkanına karşı sorumludur.

     Satınalma Şube Müdürlüğü aşağıdaki şefliklerden oluşur:

  1. İhale İşleri Şefliği

  2. Satınalma Şefliği İhale İşleri Şefliği


İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

            Akademik, idari ve kampüs alanının temiz, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermek üzere hazır halde bulundurulması bakımından teknik şartnamede belirtilen gerekli iş ve işlemlerin belirlenen standartlara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde çalışan personel ve öğrencilerin geliş ve gidişlerinde kontrol ve düzenin sağlanması, eğitim ve hizmet binaları ve çevresinin korunması için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre silahsız koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, mesai dışı çalışmalarda daha düzenli ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasından, Üniversite giriş kapılarının, arazinin ve bina kontrollerinin yapılmasını sağlamak, kampüs kapılarında, yerleşke içerisinde kontrolün, düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla kimlik ve taşıt pulları kontrollerinin yapılmasını sağlamak, Üniversitemiz araçlarını etkili, ekonomik ve verimlilik çerçevesinde tasarruf tedbirleri ve kamu yararı gözetilerek mevzuat doğrultusunda birimlerin hizmetleri görmekle görevli ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

      İç Hizmetler Şube Müdürlüğü aşağıdaki şeflikten oluşur:

  1. İç Hizmetler Şefliği


 

Sivil Savunma Uzmanlığı

Üniversitemizin olağanüstü hal, savaş, seferberlik, yangın ve diğer sivil savunma işlemlerini

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevli olup, İdari ve Mali İşler Daire Başkanına karşı sorumludur.

      Sivil Savunma Uzmanlığı aşağıdaki servisten oluşur:

  1. Sivil Savunma İşleri Servisi